Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego i pracowników Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu określonego w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego przez Ubezpieczonych w pracy zawodowej.

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również OC projektantów budowlanych z tytułu popełnionych przez nich błędów w projektach lub uchybień w sprawowaniu nadzoru autorskiego. Zakres podstawowy ochrony ubezpieczeniowej dla projektantów budowlanych może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule:

  • OC za szkody w postaci czystych strat finansowych
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • OC za szkody powstałe w związku z błędem w projekcie rozpoczętym przed datą początkową ubezpieczenia

Zalety ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie skierowane jest zarówno do osób fizycznych jak również do firm (jak np. salony fryzjerskie, apteki, biura projektowe) – gwarantuje ochronę ubezpieczeniową poszczególnym osobom fizycznym wykonującym dany zawód a także firmom w zakresie prowadzonej przez nie działalności zawodowej
  • ubezpieczenie może wykupić dla siebie pracownik jak również pracodawca na rzecz swoich pracowników
  • możliwość wykupienia udziału własnego

Pliki do pobrania: