OC rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego to obowiązkowe ubezpieczenie dla posiadaczy gospodarstw rolnych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego, co oznacza, że chroniono rolnika oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracujące w gospodarstwie rolnym rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC adresowane jest do wszystkich rolników będących osobami fizycznymi, zarówno posiadaczy, jak współposiadaczy gospodarstw rolnych. Ubezpieczenie zawierane jest na okres12 miesięcy .Jeżeli nie wypowiesz umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta, to następuje automatyczne przedłużenie jej na okres kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem, że składka opłacona jest za cały okres ubezpieczenia.

Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeśli rolnik, osoba żyjąca z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracująca zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest:

  • śmierć,
  • uszkodzenie ciała,
  • rozstrój zdrowia ,
  • utrata lub zniszczenie mienia.

Odszkodowanie przysługuje również , jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego .

Suma gwarancyjna (w przeliczeniu na euro przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody) w ubezpieczeniu OC rolników wynosi w odniesieniu do umów zawieranych w okresie od 11 grudnia 2009r. do dnia 10 czerwca 2012 r :

  • w przypadku szkód na osobie  - 2. 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia , którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych ,
  • w przypadku szkód w mieniu  – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są  objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.