Grupowe ubezpieczenie R- Życie & Zdrowie

Grupowe ubezpieczenie na życie dla posiadaczy rachunku bankowego w  Raiffeisen Bank. Do ubezpieczenia może przystąpić klient banku w wieku 18-64 lat. Produkt może stanowić zabezpieczenie zadłużenia w rachunku bankowym lub może występować jako produkt "stand alone".  Ochroną objęte są  również niepełnoletnie dzieci (współubezpieczeni).

Zakres ubezpieczenia:                                                         

 • zgon Ubezpieczonego -5% SU,                                           
 • zgon Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku-100% SU,                                           
 • zgon Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego -dodatkowe 100% SU                                                                                      
 • trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego /Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku - 100% SU,                                           
 • hospitalizacja Ubezpieczonego /Współubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku-0,15% SU  za dzień pobytu w szpitalu 

Suma ubezpieczenia: Wariant standard 100 000 PLN , wariant Premium  200 000 PLN


Składka: miesięczna płatna przez Bank z rachunku klienta

Początek i koniec ochrony: Ochrona względem Ubezpieczonego i współubezpieczonych rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Ubezpieczony podpisał deklarację zgody oraz zapłacił składkę. Ubezpieczony objety jest ochroną ubezpieczeniową do  70-tych urodzin, natomiast Współubezpieczony do 18-tych urodzin

Zalety:

  • Ochrona do 70-tych urodzin Ubezpieczonego,
  • Wysokie sumy ubezpieczenia, dwa warianty ubezpieczenia na 100 000 i 200 000  PLN,
  • Zakres ubezpieczenia obejmuje również dzieci Ubezpieczonego,
  • Szeroki zakres ubezpieczenia,
  • Ubezpieczenie obejmuje ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nw.  orzekane na podstawie tabeli uszczerbków,
  • Świadczenie wypłacane jest w wysokości odpowiedniej procentowej części Sumy ubezpieczenia zapisanej w tabeli dla danego uszczerbku,.
  • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku może wynieść nawet 9000 zł za 30 dni pobytu w szpitalu Ubezpieczonego lub jego dziecka.

Pliki do pobrania: