botton_l_sz
 
UNIQA Majątkowe Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki
naglowek_indywidualne_majatkowe1

Sprzęt elektroniczny, dane i nośniki

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu elektronicznego wskutek nieprzewidzianego wypadku, który uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie w działalności gospodarczej.

UNIQA ponosi odpowiedzialność między innymi za szkody powstałe wskutek:

 1. zdarzeń losowych takich jak pożar, dym, sadza, wybuch, huragan, lawina, zapadanie się ziemi, osuwania się ziemi, upadku pojazdu powietrznego, pioruna, powodzi, gradu, śniegu, deszczu nawalnego, wydostania się mediów z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych,
 2. zdarzeń technicznych lub technologicznych takich jak przepięcia, przetężenia, zwarcia, indukcja,
 3. działania człowieka polegającego na:
 • niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora,
 • zniszczeniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny taki, jak:
 • wyposażenie biurowe, centra przetwarzania danych,
 • elektroniczny sprzęt medyczny
 • sprzęt rtv i audio- video
 • sprzęt alarmowy, pomiarowy i automatyczni przemysłowej
2. Wymienne nośniki danych, zbiory danych, oprogramowanie licencjonowane

3. Zwiększone koszty działalności poniesione przez Klienta w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw w działalności gospodarczej, powstałych na skutek szkody w sprzęcie elektronicznym

Zalety:

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w miejscu prowadzenia działalności oraz poza nim (np. w czasie przewożenia go samochodem),
 • Możliwość wyboru przedmiotu ubezpieczenia np. sprzęt elektroniczny  + oprogramowanie, sprzęt elektroniczny + zbiory danych + oprogramowanie + zwiększone koszty działalności, 
 • Ochrona nie tylko dla szkód materialnych (zniszczenia czy utraty sprzętu) ale również kosztów, jakie spowodują np. konieczność wynajmu zastępczych pomieszczeń lub sprzętu , przeprogramowanie, zatrudnienie dodatkowego personelu.

Pliki do pobrania: