botton_l_sz
 
UNIQA Majątkowe Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw
naglowek_indywidualne_majatkowe1

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych, których roczny obrót w związku z prowadzoną działalnością nie przekracza 25 milionów złotych i których wartość majątku w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie przekracza 20 milionów złotych.

Warianty ubezpieczenia:

  Wariant podstawowy (obligatoryjny) Wariant rozszerzony
ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych +
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku   +
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia   +
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk   +
ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia    +
ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu    +
ubezpieczenie mienia w transporcie    +

•    wariant podstawowy ubezpieczenia (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych z jednym z ubezpieczeń oznaczonych „+”)
+    rodzaje ubezpieczeń do wyboru jako rozszerzenie wariantu podstawowego ubezpieczenia oraz jako możliwe do włączenia w wariancie rozszerzonym
*    rodzaj ubezpieczenia możliwy do zawarcia wyłącznie w wariancie rozszerzonym

Zakres ochrony w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Zakres podstawowy: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego.
Zakres rozszerzony: zakres podstawowy + zalanie, zalanie przez osoby trzecie, katastrofa budowlana, wandalizm, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, pękanie mrozowe, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi.

Klauzule dodatkowe:

 • klauzula automatycznego pokrycia
 • klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
 • klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia
 • klauzula ubezpieczenia mienia na placu
 • klauzula rozmrożenia
 • klauzula katastrofy budowlanej
 • klauzula wandalizmu
 • klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych
 • klauzula aktów terrorystycznych
 • klauzula drobnych prac remontowych
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres: kradzież z włamaniem i rabunek.

Klauzule dodatkowe:

 • klauzula automatycznego pokrycia
 • klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
 • klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia
 • klauzula ubezpieczenia mienia na placu
 • klauzula dewastacji

W ubezpieczeniu gotówki w czasie rabunku w transporcie ochrona obejmuje dodatkowo szkody powstałe w wyniku:
 • nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport,
 • ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna.
Dodatkowo ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną ubezpieczeniową (tj. ścian, podłóg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb, krat itp.), powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia:

Zakres podstawowy: odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
Zakres rozszerzony: zakres podstawowy + dowolnie wybrane następujące klauzule:
 • OC za produkt
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności
 • OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
 • OC za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym
 • OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC za szkody w środowisku naturalnym
 • OC za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych lub zakażenia w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu usług fryzjerskich i/lub kosmetycznych
 • OC za szkody powstałe na skutek utraty dokumentacji powierzonej przez osobę trzecią celem  wykonania usługi
 • OC za szkody powstałe na skutek przeprowadzania jazd próbnych
 • OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
 • OC za szkody powstałe w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług
 • OC za szkody powstałe poza terytorium RP
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zakres: wszystkie ryzyka, a w tym: przepięcie, zwarcie, indukcja, działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora.
Klauzule dodatkowe:

 • klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego
 • klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych
 • klauzula automatycznego pokrycia
 • klauzula nowych miejsc ubezpieczenia
 • klauzula aktów terrorystycznych
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu

Zakres: dodatkowe koszty działalności ponoszone przez Ubezpieczającego w następstwie szkody jaka zaistniała w ubezpieczonych obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach lub stacjonarnym sprzęcie elektronicznym objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Zakres: szkody powstałe w wyniku rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również objęte koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych.

Dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Zakres: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, spadnięcie przedmiotu na środek transportowy, wypadek środka transportu.

Dodatkowo:

 • kradzież z włamaniem i rabunek ładunku oraz kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu
 • czynności załadunkowe i wyładunkowe
 • tymczasowe magazynowanie na trasie przewozu

Dodatkowo dla wszystkich rocznych umów ubezpieczenia obowiązuje SWU Assistance Firma:

Pomoc Assistance:

1. pomoc interwencyjna w sytuacji ryzyka utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia:

 • interwencja specjalisty;
2. pomoc interwencyjna w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie uniemożliwiającym prowadzenie wskazanej we wniosku o ubezpieczenie i objętej ochroną działalności gospodarczej:
 • transport ocalałego mienia,
 • przechowanie ocalałego mienia,
 • transport powrotny ocalałego mienia,
 • dozór mienia.
Pomoc PC:

1. pomoc interwencyjna w sytuacji, gdy awarii ulegnie sprzęt komputerowy:
 • pomoc specjalisty,
2. pomoc informacyjna:
 • konsultacja specjalistyczna.
Infolinia Prawna:
 • dostępu do wzorów umów (sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy przedwstępnej, umowy ostatecznej itd.),
 • dostępu do aktów prawnych (przepisy KC, przepisy kodeksu administracyjnego itd.),
 • danych teleadresowych kancelarii prawnych,
 • danych teleadresowych organów właściwych do rozpatrywania zgłoszonych spraw,
 • danych o formach prawnych działalności gospodarczej, zasadach rejestracji i podatkach,
 • informacji związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej (np. wskazanie odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej),
 • informacji na temat wymogów formalnych związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej (pozwolenia, koncesje),
 • zaopiniowania projektów z zakresu umów handlowych i ich zabezpieczeń,
 • doradztwa w zakresie: prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa upadłościowego, prawa UE czy zagadnień związanych z ochroną środowiska,
 • instrukcji dotyczących pisania biznesplanu.
Infolinia HR:
 • zasadach emerytalnych oraz wymaganych dokumentach i trybie ich składania,
 • przepisach dotyczących zasad przyznawania i wysokości świadczeń przedemerytalnych
 • szczegółach ubezpieczenia ZUS – rodzajach zasiłków i zasadach ich przyznawania,
 • zasadach przyznawania odpraw pieniężnych,
Infolinia PC – IT:
 • pomocnych przy zakupie komputera;
 • o błędach w oprogramowaniu;
 • o komunikatach wyświetlanych przez system;
 • o danych teleadresowych firm zajmujących się naprawą lub serwisem sprzętu komputerowego.

Zalety - Pakietowa konstrukcja ubezpieczenia zapewnia:

 • wygodę i oszczędność czasu Klienta:
 • kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w jednej polisie
 • jednakowy okres ubezpieczenia dla wszystkich ryzyk
 • uproszczona procedura zawierania ubezpieczenia
 • gwarancję pełnej ochrony majątku firmy przy ograniczeniu kosztów Klienta i ubezpieczeniu tych ryzyk, których skutki stanowią  zagrożenie:
 • szeroki wybór ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych
 • możliwość wyboru optymalnego zakresu dostosowanego do potrzeb prowadzonej działalności
 • tylko w pakiecie bezpłatne usługi Assistance Firma zapewniające pomoc w sytuacji zagrożenia szkodą
 • oszczędność finansową Klienta:
 • preferencyjną składkę pakietową
 • szeroki zakres zniżek, im więcej ubezpieczonych ryzyk, tym niższa składka  składka minimalna już od 270 zł za rok

Pliki do pobrania: