botton_l_sz
 
UNIQA NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków szkolne
naglowek_indywidualne_nnw1

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków szkolne

Gdy przydarzy się wypadek wypłacimy Ci świadczenia. Ubezpieczenie NNW szkolne to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała lub śmiercią, zawierane na czas roku szkolnego oraz wakacji. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę przez całą dobę na całym świecie.

Ubezpieczeniem objęci mogą zostać:

 • dzieci oraz personel w żłobkach i przedszkolach
 • uczniowie oraz personel szkół
 • studenci oraz personel uczelni wyższych
 • dzieci, młodzież oraz personel innych placówek opiekuńczych i wychowawczych
 
Jeżeli ubezpieczają się wszystkie osoby z grupy, to ubezpieczenie można zawrzeć w formie bezimiennej podając tylko liczbę osób Ubezpieczonych.

Jeżeli wybrałeś wariant podstawowy ubezpieczena NNW, wypłacimy Ci:

 • świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • zgon, będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia.
 • Świadczenie za zgon w wyniku samobójstwa w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
 • zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokową lub pneumokokową w wysokości 5% sumy ubezpieczenia.
 • pogryzienia przez psa w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, które skutkuje co najmniej czterema pełnymi dobami pobytu w szpitalu;
 • kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczenia
 • zawał serca i udar mózgu
 
W wariancie rozszerzonym ochrona obejmuje szereg dodatkowych zdarzeń.
Jeżeli zawarłeś ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym, gdy zdarzy Ci się wypadek, wypłacimy Ci dodatkowo:
 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do 30% lub 10%sumy ubezpieczenia w zależności od wyboru Ubezpieczającego
 • zasiłek dzienny za okres niezdolności do pracy lub nauki – 0,1% lub 0,05% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności w zależności od wyboru Ubezpieczającego
 • zadośćuczynienie za ból w wysokości 10% lub 5% sumy ubezpieczenia, w zależności od wyboru Ubezpieczającego, jeżeli wypadek nie spowoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale Ubezpieczony będzie przez przynajmniej 30 dni niezdolny do pracy lub nauki
 • jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w przypadku zgonu rodzica (przedstawiciela ustawowego) w okresie trwania umowy ubezpieczenia, w przypadku, gdy jego śmierć była następstwem nieszczęśliwego wypadku;
 • dodatkowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
 • świadczenie w wyniku zgonu ucznia w wieku do 20 lat spowodowanego nowotworem złośliwym, który został stwierdzony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia;
 • zwrot kosztów leczenia za granicą spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, o ile koszty te nie mogą być pokryte z innego ubezpieczenia (w tym NFZ)
 • świadczenie w przypadku 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 500% sumy ubezpieczenia;
 • zwrot kosztów opłaconej wycieczki organizowanej przez placówkę oświatową w wysokości nie większej niż 10% sumy ubezpieczenia, o ile niemożność uczestnictwa w wycieczce spowodowana jest hospitalizacją lub złamaniem kończyn dolnych z założeniem gipsu;
 • zwrot kosztów opłaconego czesnego w przypadku śmierci rodzica za okres liczony od miesiąca, w którym nastąpiła śmierć do zakończenia roku szkolnego, w łącznej kwocie nie większej niż 10% sumy ubezpieczenia.

Pliki do pobrania: