botton_l_sz
 
UNIQA Życiowe Ubezpieczenie strukturyzowane
naglowek_indywidualne_zyciowe

Ubezpieczenie strukturyzowane

Grupowe ubezpieczenie strukturyzowane na życie i dożycie  to produkt oferowany za pośrednictwem Raiffeisen Banku Polska SA, w których łączy się tradycję ubezpieczeniową z nowymi rozwiązaniami inwestycyjnymi. Klasyczne ubezpieczenia na życie i dożycie zostało wzbogacone o interesują ofertę inwestycyjną kształtującą ostateczną wartość wypłaconych świadczeń.

Dzięki nowatorskiej  konstrukcji wysokość świadczenia, które wypłacone zostanie Ubezpieczonemu
w momencie dożycia do końca Umowy Ubezpieczenia składa się z dwóch części: 
a) gwarantowanej w wysokości określonej w trakcie subskrypcji (przystąpienia do ubezpieczenia), które polega na wypłacie gwarantowanej znacznej części wpłaconego kapitału (zgodnie z danymi SWU od 90% do 100% wpłaconej składki) - bardzo bezpieczne rozwiązanie gwarantujące zachowanie kapitału,
b) bez gwarancji w formie dodatkowej premii, której wysokość zależy od pozytywnego spełnienia zakładanego na początku ubezpieczenia scenariusza ubezpieczeniowego. W tym przypadku potencjalne zyski mogą być na poziomie produktów cechujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Za pośrednictwem tego produktu, przy relatywnie niewielkiej składce, Ubezpieczony uzyskuje nieograniczony dostęp do instrumentów inwestycyjnych na całym świecie, wykorzystujących określone trendy na rynkach kapitałowych, surowcowych, walutowych, stopy procentowej lub nieruchomości, niedostępnych dla indywidualnego inwestora.

Każdorazowo przed przygotowaniem oferty analizujemy sytuację rynkową i szukamy najbardziej korzystnego wariantu inwestycji. Ostateczna wartość premii oraz wysokości partycypacji w wybranym aktywie inwestycyjnym określana jest tuż przed rozpoczęciem się ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczenia: zgon Ubezpieczonego oraz dożycie okresu określonego w Polise/ Certyfikacie.                        

Wysokość świadczenia:  świadczenie za zgon wynosi zazwyczaj 101% zainwestowanej składki.  Wysokość świadczenia za dożycie przez Ubezpieczonego końca okresu ubezpieczenia wynosi zgodnie z danymi SWU od 90% do 100% wpłaconej składki powiększonej o wypracowaną premię.
                                                 
Przystąpienie do umowy: podstawą objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach Grupowego Ubezpieczenia Strukturyzowanego jest złożenie w okresie Subskrypcji u Ubezpieczającego przez Ubezpieczonego Wniosku o przystąpienie do Umowy.                                  

Wiek przystąpienia: ukończony 18 rok życia.

Zalety:

  • Ubezpieczenie daje, przy relatywnie niskiej składce, możliwość korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych, zazwyczaj niedostępnych dla inwestora indywidualnego.
  • Potencjał na zysk wyższy niż na tradycyjnych produktach oszczędnościowych (lokaty, obligacje), przy zachowaniu gwarantowanej znacznej części wpłaconego kapitału.
  • Szczególną zaletą Ubezpieczenia jest możliwość samodzielnego obserwowania i analizowania potencjalnych wyników poprzez śledzenie notowań na giełdach.
  • W każdym momencie trwania umowy klient może wycofać się z inwestycji przed terminem końca kontraktu. W takim przypadku wartość wykupu pomniejszona jest o opłatę likwidacyjną w wysokości podanej w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Inwestycja w Ubezpieczenie Strukturyzowane przynosi dodatkowe korzyści związane z brakiem opodatkowania od zysków kapitałowych (niezależnie od tego czy środki wycofasz przed końcem okresu ubezpieczenia czy tez w postaci świadczenia za dożycie).
  • Uproszczony sposób przystąpienia do umowy - nie są wymagane żadne badania medyczne.
  • Ponadto Świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
  • Brak opłat wstępnych i opłat za zarządzanie produktem.

PLIKI DO POBRANIA:

Notowania ubezpieczeń strukturyzowanych
Informacja o funduszach. Folder na dzień 15.04.2014r.
Wartość instrumentów bazowych ubezpieczeń strukturyzowanych
Obserwacje. Folder na dzień 15.01.2014r.