botton_l_sz
 
UNIQA Majątkowe Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw
naglowek_indywidualne_majatkowe1

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

Ubezpieczenie Mienia Przedsiębiorstw jest podstawowym produktem ubezpieczeniowym dla Firm.  Obejmuje ochroną szkody spowodowane w mieniu w wyniku działania szeregu ryzyk pochodzących od czynników zewnętrznych, zależnie od wykupionego zakresu ubezpieczenia.

Zakres ochrony można rozszerzyć o ryzyka nietypowe, takie jak strajki, zamieszki, bądź szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego.

W ramach produktu Ubezpieczenie Mienia Przedsiębiorstw można ubezpieczyć mienie Firmy od kilku rodzajów ryzyk:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych albo od wszystkich ryzyk

Ochrona ubezpieczeniowa zależna jest od wykupionego zakresu:

Zakres podstawowy obejmuje ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego.

Zakres rozszerzony obejmuje ryzyka z zakresu podstawowego a dodatkowo ryzyka: deszczu nawalnego, dymu, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu,  lawiny, osuwania się ziemi, przepięcia, przetężenia,  sadzy, śniegu, uderzenia pojazdu lądowego, zapadania się ziemi, upadku przedmiotów w ubezpieczone mienie.

Zakres pełny obejmuje ryzyka z zakresu rozszerzonego a dodatkowo: trzęsienia ziemi, zalania, awarii instalacji.

Ochronę ubezpieczeniową można wykupić w zakresie od wszystkich ryzyk (również tych nienazwanych) kiedy to UNIQA odpowiada za wszelkie szkody w mieniu powstałe wskutek wypadku ubezpieczeniowego za wyjątkiem wyłączeń określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia.

Dodatkowo w ramach tego zakresu oferowane są klauzule rozszerzające zakres ochrony mienia od ognia o ryzyka nietypowe lub dodatkowo płatne.

Klauzule dodatkowe:

 • Klauzula nr 1 - ubezpieczenia od ryzyka rozmrożenia;
 • Klauzula nr 2 - ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych;
 • Klauzula nr 3 - automatycznego pokrycia;
 • Klauzula nr 4 - ubezpieczenia od ryzyka wandalizmu lub dewastacji;
 • Klauzula nr 5 - ubezpieczenie od ryzyka katastrofy budowlanej;
 • Klauzula nr 6 - automatycznego pokrycia nowych lokalizacji;
 • Klauzula nr 8 - ubezpieczenia od ryzyka lokautu;
 • Klauzula nr 9 - ubezpieczenia od ryzyk strajku, zamieszek i rozruchów;
 • Klauzula nr 10 - usunięcia pozostałości po szkodzie;
 • Klauzula nr 11 - wyrównania sum ubezpieczenia;
 • Klauzula nr 12 - odtworzenia dokumentów;
 • Klauzula nr 13 – ubezpieczenia od ryzyka powodzi.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku


Zakres: kradzież z włamaniem i rabunek.

Ochroną objęte jest mienie Firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Dodatkowo ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną ubezpieczeniową (tj. ścian, podłóg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb, krat itp.) powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem.
Ochrona ubezpieczeniowa mogą być objęte wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem i rabunku jak również w czasie transportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gdzie ochrona obejmuje dodatkowo szkodę powstałą w wyniku rabunku z powodu wymienionych niżej zdarzeń, które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę wartości pieniężnych:

 • nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby tej osoby,
 • ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby, wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego.

Dodatkowo w ramach tego zakresu oferowane są klauzule rozszerzające zakres ochrony mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku o ryzyka:

Klauzule dodatkowe:

 • Klauzula nr 4 - ubezpieczenia od ryzyka wandalizmu lub dewastacji;
 • Klauzula nr 7 - kosztów naprawy zabezpieczeń antywłamaniowych;

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Zakres: szkody powstałe wskutek rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia przedmiotów szklanych objętych ochroną oraz koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia przedmiotów szklanych oraz demontażu i montażu, transportu szyb oraz odtworzenia napisów reklamowych lub informacyjnych.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów w budynkach handlowych, usługowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej i biurowych;
 • oszklenia reklamowe, szyldy i gabloty wolnostojące;
 • rurki neonowe;
 • wykładziny szklane i kamienne;
 • inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie budynku lub lokalu

Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych

Zakres odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego w postaci:

 • uszkodzenia izolacji i/lub zwarcia;
 • zmiany wartości napięcia, natężenia prądu lub częstotliwości w sieci zasilającej;
 • zaniku napięcia jednej lub kilku faz w instalacjach trójfazowych;
 • niezadziałania lub wadliwego zadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, aparaty i urządzenia zasilane prądem stałym lub zmiennym, do których mają zastosowanie przepisy normujące eksploatację techniczną

Dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń

Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na:

 • skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi zakresem ubezpieczenia,
 • zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek podjętej w wyniku działań Ubezpieczającego/Ubezpieczonego akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z powstałym wypadkiem ubezpieczeniowym w ubezpieczonym mieniu,
 • poniesione koszty, wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie w mieniu bezpośrednio zagrożonym lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 • poniesione przez Ubezpieczonego, udokumentowane i celowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku,
 • koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się szkody w mieniu bezpośrednio zagrożonym szkodą.

Co może być objęte ubezpieczeniem?

 • obiekty budowlane, tj. budynki, budowle i obiekty małej architektury;
 • lokale w przypadku, gdy Ubezpieczony nie jest właścicielem budynku, w którym ten lokal się znajduje;
 • maszyny, urządzenia;
 • wyposażenie;
 • środki obrotowe;
 • niskocenne składniki majątku;
 • mienie, z wyłączeniem wartości pieniężnych, przyjęte od osób trzecich:
 • w celu użytkowania, przechowania bądź wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania itp.),
 • do sprzedaży komisowej;
 • wartości pieniężne;
 • nakłady inwestycyjne poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w środkach trwałych;
 • mienie prywatne pracowników;
 • maszyny, urządzenia oraz środki obrotowe lub mienie przyjęte od osób trzecich pozostające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajdujące się na placach składowych.

Zalety:

 • Kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa w szerokim zakresie ryzyk podstawowych przy rozsądnej cenie za tę ochronę,
 • uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń - 1 wniosek, 1 jedna polisa, 1 ogólne warunki ubezpieczenia – dla całego zakresu ochrony,
 • możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe klauzule dotyczące ryzyk nietypowych, które umożliwiają dostosowanie ochrony do specyficznych potrzeb ubezpieczeniowych związanych z działalnością firmy.

Pliki do pobrania: