botton_l_sz
 
UNIQA OC OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
naglowek_indywidualne_oc1

OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia

Ubezpieczenie OC gwarantuje bezpieczeństwo finansowe firmy w przypadku wyrządzenia przez Ciebie czy Twoich pracowników szkody osobie trzeciej. Dodatkowo, dzięki posiadaniu polisy OC Twoi partnerzy biznesowi będą mieli do Ciebie większe zaufanie, zawierając kontrakty czy zapraszając Twoją firmę do udziału w przetargu.

Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś zapewnić nie tylko wysoką jakość sprzedawanych towarów i usług świadczonych na rzecz swoich klientów, ale również udowodnić, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie i jest w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ciebie i Twoich pracowników w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w związku z posiadaniem mienia.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności adresowane jest do:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Możemy ubezpieczyć Cię od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak również za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Oferujemy także inne dodatkowe kaluzule rozszerzające zakres i uwzględniające specyfikę określonej działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta

Klauzule dodatkowe to m.in.:

 • OC za produkt
 • OC pracodawcy
 • OC najemcy nieruchomości lub ruchomości
 • OC prowadzącego hotel lub podobny zakład
 • OC za szkody w środowisku naturalnym
 • OC parkingów strzeżonych
 • OC za szkody powstałe podczas jazd próbnych
 • OC za szkody powstałe w związku z organizacją imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • klauzule roszerzające odpowiedzialność OC za produkt

Zalety ubezpieczenia:

 • możliwość zawarcia poszczególnych klauzul rozszerzających zakres ochrony na oddzielnych sumach gwarancyjnych lub podlimitach- wybór należy do Ciebie
 • ochroną objęte są szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa
 • ochroną objęte są szkody rzeczowe, osobowe, jak i utracone korzyści; można także ubezpieczyć ryzyko czystych strat finansowych
 • ochroną objęte są szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach bez konieczności wykupywania dodatkowej klauzuli
 • możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o szkody wyrządzone poza terytorium RP z wyłączeniem USA, Kanady, Australii - jeśli wykonujesz kontrakty poza Polską lub jesteś eksportem towarów
 • szeroka definicja pracownika w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia - przez pracownika rozumie się osobę wykonującą pracę na rzecz pracodawcy niezależnie od podstawy zatrudnienia, a zatem także osoby pracujące np. na umowę zlecenie

Pliki do pobrania: