botton_l_sz
 
UNIQA Rolnicze Budynki w gospodarstwie
naglowek_rolnicze

Budynki w gospodarstwie

Jako dobry gospodarz zadbaj o swoje mienie i spełnij obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skład Twojego gospodarstwa.

UNIQA w ramach ubezpieczenia odpowiada za szkody powstałe w budynkach w skutek zdarzeń losowych takich, jak:

 • ogień
 • huragan
 • powódź
 • podtopienie
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • uderzenie pioruna
 • eksplozja
 • obsuniecie się ziemi
 • tąpnięcie
 • lawina
 • upadek statku powietrznego


Nie wykupując ubezpieczenia, ryzykujesz tym, że w przypadku szkody nie otrzymasz odszkodowania,
a ponadto będziesz musiał zapłacić karę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przedmiot ubezpieczeniaOchrona ubezpieczeniowa obejmuje każdy budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.Zakres ubezpieczeniaJeżeli jesteś rolnikiem, masz  prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienie, deszcz nawalny, piorun, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego. Szkody, o których mowa powyżej, ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeżeli nie ma możliwości, uzyskania odpowiednich informacji, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący o działaniu tych zjawisk.Sumę ubezpieczenia - odrębnie dla każdego budynku rolniczego - ustala Ubezpieczający z UNIQA.

Nie wszystkie budynki w gospodarstwach rolnych mogą być objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem nie mogą być objęte:

 • budynki , których stan techniczny  osiągnął 100% normy zużycia
 • budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie prawomocnych decyzji właściwych organów
 • namioty i tunele foliowe