botton_l_sz
 
UNIQA Życiowe Pracownicze ubezpieczenie na życie
naglowek_indywidualne_zyciowe1

Pracownicze ubezpieczenie na życie

Pracownicze Ubezpieczenie na Życie zostało przygotowane z myślą o firmach oraz ich pracownikach, w odpowiedzi na potrzeby Pracodawców i Pracowników firm działających w sektorze polskich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę życia i zdrowia właścicielowi firmy, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, lub innej umowy w zależności od formy zatrudnienia pracowników jak również ich najbliższym członkom rodziny.

Pracownicze Ubezpieczenie na Życie to produkt nowatorski w swoich rozwiązaniach. Jesteśmy elastyczni w stosunku do wymagań naszych Klientów, ponieważ na podstawie analizy potrzeb, proponujemy ofertę na miarę wszelkich Państwa oczekiwań.

Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do wymagań zarówno pracodawcy jak i jego pracowników. Produkt ten skierowany jest do firm o różnej strukturze, wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku.

Możliwość wyboru dowolnych spośród szerokiego zakresu oferowanych 33 świadczeń. Dostępne wysokie sumy ubezpieczenia oraz konkurencyjne wysokości składek sprawiają, że Pracownicze Ubezpieczenie na Życie jest jednym z najczęściej wybieranych ubezpieczeń przez Pracodawców i ich Pracowników.

W oferowanym ubezpieczeniu istnieje możliwość dostosowania zakresu ochrony, wysokości świadczeń i wysokości składki do oczekiwań i możliwości finansowych Pracowników. To Pracownicy mogą wspólnie zadecydować jak ma wyglądać ich ubezpieczenie poprzez odpowiedni dobór świadczeń na podstawie, których zostanie przygotowana oferta.

Ubezpieczenie zawiera szereg korzystnych rozwiązań:

ubezpieczeniem mogą zostać objęci wszyscy pracownicy, bez względu na formę ich zatrudnienia, zarówno pracujący w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy;

ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę, na całym świecie;

wysokość składki obliczana jest na podstawie struktury wieku i płci pracowników,  w relacji do sumy ubezpieczenia oraz wybranego zakresu świadczeń, co pozwala na optymalne
dopasowanie wielkości składki do grupy osób przystępujących do ubezpieczenia;

w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupy minimum 15 osób nie są stosowane karencje czyli okresy ograniczenia odpowiedzialności;

świadczenia wypłacane z tytułu wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych objętych umową ubezpieczenia są wolne od podatku dochodowego oraz nie wchodzą w skład masy spadkowej;

osobę uprawnioną do odbioru świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskazuje Ubezpieczony, tj. pracownik, który przystępuje do ubezpieczenia;

umowa ubezpieczenia zawierana jest przez pracodawcę na okres jednego roku z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne roczne okresy;

w przypadku przebywania ubezpieczonego pracownika na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym, przejścia na emeryturę lub zmiany pracy, ubezpieczenie może być indywidualnie kontynuowane.

Możliwe do zaoferowania świadczenia:

LP.  Nazwa ryzyka
1.  Zgon ubezpieczonego (ryzyko podstawowe)
2.  Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
3.  Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
4.  Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy lub jego następstw
5.  Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy
 6.  Zgon w wyniku udaru lub zawału
 7.  Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
8.  Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy
9.  Znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 10.  Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku udaru/ zawału
 11.  Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
12.  Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku
13.  Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 14.  Pobyt w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek
 15.  Dzienny pobyt w szpitalu na oddziale intensywnej terapii OIOM
 16.  Pobyt w szpitalu po operacji chirurgicznej (świadczenie rekonwalescencyjne)
 17.  Ciężkie zachorowania
 18.  Operacje chirurgiczne
 19.  Zgon współmałżonka
 20.  Zgon współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 21.  Trwały uszczerbek na zdrowiu współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 22.  Pobyt w szpitalu współmałżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 23.  Ciężkie zachorowanie współmałżonka
 24.  Urodzenie się dziecka żywego
 25.  Urodzenie się dzieci w wyniku ciąży mnogiej
 26.  Urodzenie się dziecka martwego
 27.  Zgon dziecka
 28.  Osierocenie dziecka
 29.  Ciężkie zachorowanie dziecka ubezpieczonego
 30.  Uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw
 31.  Pobyt w szpitalu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 32.  Ślub dziecka
 33.  Zgon rodziców/ teściów
 34.  Assistance medyczny ubezpieczonego

Parametry:

Wiek Ubezpieczonego: min 16 lat,
Minimalna grupa: 3 osoby,
Data obowiązywania umowy: od 1. dnia miesiąca kalendarzowego,
Odpowiedzialność UNIQA: od dnia określonego na polisie (1. dzień miesiąca), pod warunkiem opłacenia składek w przewidzianych terminach,
Umowa może być zawarta w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym,
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, jeżeli żadna ze stron umowy, na 30 dni przed rocznicą umowy, nie złoży pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, umowa przedłuża się na kolejny roczny okres.

Suma ubezpieczenia i składka:

Suma
Min 2 000 zł – Max 25 000 zł.
Oferty dla sum ubezpieczenia powyżej 25 000 zł przygotowywane są przez Departament Ubezpieczeń Osobowych.
Składka
Min 10 zł na osobę, ale nie mniej niż 50 zł na polisę.
Składka wyliczana jest na podstawie struktury wieku i płci Pracowników przystępujących do ubezpieczenia
w relacji do sumy ubezpieczenia i zakresu świadczeń.
Data wpłaty składki – data wpływu składki na rachunek bankowy UNIQA.
Pierwsza składka – wpłata najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania polisy przez Ubezpieczającego.
Kolejne składki – wpłata do 10. dnia miesiąca, za który składka jest należna

Zasady stosowania karencji:

Jeśli do ubezpieczenia przystępuje minimum 15 osobowa grupa Pracowników oraz gdy w czasie trwania umowy ubezpieczenia do tej grupy przystępuje nowozatrudniony Pracownik (w ciągu trzech pierwszych miesiącach od daty jego zatrudnienia) – karencje nie są stosowane.

Jeśli do ubezpieczenia przystępuje grupa mniejsza niż 15 Pracowników , to na wniosek Ubezpieczającego UNIQA może skrócić okres lub odstąpić od stosowania karencji pod warunkiem, że osoby przystępujące
do ubezpieczenia mogą udokumentować nieprzerwany okres ubezpieczenia i jego zakres w innym Towarzystwie ubezpieczeniowym.

Okresy karencji:

 • zgon Ubezpieczonego – brak karencji,
 • zgon współmałżonka Ubezpieczonego -3 miesiące,
 • urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu - 8 miesięcy,
 • zgon dziecka Ubezpieczonego - 3 miesiące,
 • zgon rodziców i teściów Ubezpieczonego-3 miesiące,
 • zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko Ubezpieczonego – 24 miesiące,
 • ciężkie zachorowania Ubezpieczonego – 3 miesiące,
 • poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego – 1 miesiąc,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z innych przyczyn niż nieszczęśliwy wypadek - 1 miesiąc,
 • ciężkie zachorowania małżonka Ubezpieczonego – 3 miesiące,
 • ciężkie zachorowania dziecka Ubezpieczonego – 3 miesiące.

Zalety:

 • Elastyczność oferty - indywidualne podejście do klienta (brak „sztywnych” programów ubezpieczeniowych),
 • Wysokie kwoty świadczeń - nawet do 275 000 zł,
 • Pełny zakres ochrony i odpowiedzialności - dla grup - już od 3 osób,
 • Brak karencji - dla grup - już od 15 osób,
 • Krótkie okresy karencji - dla grup - poniżej 15 osób,
 • Objęcie rodziny ubezpieczonego szerokim zakresem ochrony,
 • Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia (po odejściu z ubezpieczenia grupowego) przy tej samej wysokości sumy ubezpieczenia i wysokości składki - przez okres 3 lat od daty zawarcia umowy indywidualnego kontynuowania.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ciężkie zachorowania Ubezpieczonego

Ciężkie zachorowania dziecka

Ciężkie zachorowania współmałżonka

Osierocenie dziecka

Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko

Urodzenie i zgon dziecka

Znaczny uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego

Zgon komunikacyjny Ubezpieczonego

Uszczerbek na zdrowiu i zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

Zgon rodziców lub teściów

Uszczerbek na zdrowiu i zgon współmałżonka

Uszczerbek na zdrowiu dziecka

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

Pobyt dziecka w szpitalu

Pobyt współmałżonka w szpitalu

Trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego

Tabela Operacji